Fuchsia Mountain

Fuchsia Mountain

About This Piece

Size 8" x 10"
Medium Oil on Canvas
Year 2014